Jämställdhet

Begreppet jämställdhet handlar om att män och kvinnor ska ha lika rättigheter, möjligheter och skyldigheter. Oavsett etnisk tillhörighet, sexuell läggning, religion eller funktionsförmåga. Det handlar om rätten till inflytande, ekonomi, makt, hälsa, utbildning, arbete och fysisk integritet.

Hur når vi jämställdhet?

För att uppnå målet med jämställdhet behöver vi bland annat jobba med de normer och värderingar som påverkar kvinnors och mäns livsvillkor. Vi behöver även jobba aktivt med att uppnå en jämn könsfördelning på arbetsplatser, utbildningar och maktpositioner.

Ojämställdhet i näringslivet

Vi har kommit långt när det gäller jämställdheten i Sverige, men vi har fortfarande mycket kvar att göra. Idag är det till exempel endast 1 procent av riskkapitalet som går till bolag grundade av kvinnor, enligt DI:s undersökningar. Kvinnor får mindre företagslån och finansiering. Det är för få kvinnor som startar företag än män, mindre än en tredjedel av alla företagare idag är kvinnor.

Ojämställdhet i näringslivet är ett stort hinder för hållbar utveckling och innovation. Det resulterar i begränsningar av innovationer som vi behöver för att hantera de stor utmaningarna som vi står inför. Vi måste satsa mer på kvinnliga företagare genom att jobba aktivt med en jämställd fördelning av kapital och finansiering.

Jämställdhet