Varför är jämställdhet viktigt?

Jämställdhet är vitalt i vårt moderna samhälle och innebär att män och kvinnor erhåller samma rättigheter, möjligheter och skyldigheter inom samtliga områden i livet. Alla människor har och får rätten att forma sina egna liv utan att kön eller hudfärg orsakar begränsningar i deras liv. Målet med jämställdhet är att alla, män och kvinnor, oavsett vilken socioekonomisk grupp man kommer från, var i Sverige man bor, kön, ålder, sexuell orientering, religion, etnicitet eller funktionsförmåga ska ha samma möjligheter utan att bli utsatta för diskriminering.

Vi åtnjuter privilegiet att leva i ett jämlikt samhälle, i alla fall politiskt och juridiskt. Problemet med ojämlikhet härstammar för det mesta från den mänskliga faktorn. Det kan vara politiska rörelser som exempelvis radikala feminister, rasister eller liknande där personlig åsikt underminerar och saboterar den jämlikhet som uppnåtts. Ojämlikhet kan även uppstå från ledarskap där personen i fråga inte kan åsidosätta sin egen personliga åsikt som ledare utan diskriminerar, mobbar eller exkluderar vissa anställda som inte gillas.

Alla chefer har möjlighet att påverka jämställdheten på en arbetsplats i rätt riktning. Men för att kunna göra det behöver ledare kunskaper om jämställdhet och varför detta är viktigt för vårt samhälle. En arbetsplats som har en majoritet av män eller kvinnor är inte optimalt utan en arbetsplats med en god balans av manliga och kvinnliga anställda ger en bättre atmosfär. Många kvinnliga eller manliga chefer har problem att leda eftersom de ogillar att lyssna till de anställdas synpunkter. I och med detta kan de komma att avfärda allvarliga problem såsom mobbning, utfrysning eller diskriminering.

Genom att öka jämställdheten på en arbetsplats vinner man inte bara rättvisa utan även bättre lönsamhet. Det har dessutom visas att jämställda företag ger en betydligt bättre arbetsmiljö med mer nöjd personal än ojämställda arbetsplatser.

Det är inte bara chefer som behöver arbeta med att lösa tvister utan även företag och privatpersoner. En erfaren och pålitlig advokatfirma såsom Magnussons grupp kan hjälpa dig att lösa kommersiella tvister både i nationella samt internationella skiljeförfaranden. Magnussons grupp representerar sina klienter i hyresnämnder, allmän domstol eller förvaltningsdomstol och är högt rankad av oberoende rankningsinstitut. Magnusson strävar efter att bygga långsiktiga relationer med sina klienter, vilket innebär att klienten alltid står i fokus oavsett vilken hjälp du behöver.

Feminism var i sitt ursprung en rörelse som strävade efter att ge kvinnor samma rättigheter som män, såsom rätten att rösta, arvsrätt och rätt att arbeta och så vidare. I och med att vi i vårt moderna samhälle har uppnått jämlikhet har feminismen förlorat siktet på jämställdhet och arbetar mer för att uppnå ojämlikhet. Detta är en stor anledning till att feminister förlorat förtroende hos befolkningen, både män och kvinnor, eftersom de inte känner att de arbetar för samhällets bästa utan mer för egna uppsatta mål.

Jämställdhet handlar mest om kön medan jämlikhet handlar om alla människors lika värde samt rätt till lika behandling. Jämställdhet ingår givetvis i jämlikhet men jämlikhet inkluderar även områden av diskriminering såsom ålder, etnisk tillhörighet, könsöverskridande identitet, sexuell läggning, religion, funktionsnedsättning med mera. Själva begreppet “jämlikhet” kommer från FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna och har blivit en ledstjärna i svenska myndigheters och regeringars arbete för jämställdhet och mot diskriminering.