Vad innebär Jämställdhet ?

För att förstå jämställdhet så behöver du veta vad ordet innebär i sin helhet. Jämställdhet används som ett politiskt begrepp för allas lika rätt oavsett om du är man eller kvinna. Detta gäller att både män och kvinnor ska ha samma rättigheter, möjligheter samt skyldigheter oavsett kön. Jämställdhets frågan är ett politiskt antagande för att på så vis jobba för ett bättre samhälle där alla ska ha samma möjligheter oavsett bakgrund eller vilket kön du har. Detta är en process som på långa vägar är färdig men med denna inriktning skapas det förutsättningar för allas lika värde i det långa loppet. Förhoppningen är att få ett samhälle där alla kan trivas i utan att ha några begränsningar på grund av den du är.

Jämställdhet står för mer än bara könsfördelning

Frågan jämställdhet är så mycket mer än bara en fråga om vilka rättigheter du som man och kvinna har. Jämställdhet är ett bredare spektra som innebär fler antaganden i samhället för ett bättre samhälle att leva i. Exempelvis ska attityder uppmärksammas men även värderingar, normer samt ideal för att ge både män och kvinnor rättfärdiga livsvillkor. Mycket av jämställdheten har haft fokus på arbetsmarknaden till det bättre. Detta för att skapa en arbetsplats där inte lönerna ska favoriseras för någon kön. Utan att det ska vara en neutral plats där alla ska ha samma möjligheter samt att fördelningen 40%/60% mellan kvinnor och män eller närmare ska eftersträvas.

Sverige det mest jämställda landet

Sverige är det ledande landet när det kommer till jämställdhet. En återkommande mätning som görs inom jämställdhet bekräftar detta. Inom EU görs det mätningar i jämställdhet inom områden som pengar, kunskap, makt, tid, arbete samt hälsa. Sverige är det landet som ligger på topp i alla dessa sektorer förutom ett av dem vilket tillkännager Sveriges dominans. Att tilläggas ska att Sverige har haft denna position sedan år 2005. Förhoppningen är att Sverige ska fortsätta vara landet som visar vägen för jämställdhet.